އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، ގ. ވަޑިނޮޅުގެއާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގ. ވަޑިނޮޅުގެއާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް (ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951) ފްލެޓް 08-03

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނަސީމް / ގ. ރިވަރނައިލް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހ. ރިހިތަޅާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކ. ތިލަފުށި ލޮޓް ނަންބަރު 08-އެސް4 30118 އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. ގައްދޫ / އަތިރީވިލާ، ސަޢީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަރްހަތު ޠައްޔިބު، ގ. ޑޭޒީމާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޮއެކަނދު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ވ. ރޯޝަނީ ހިޔާ / މާލެ، ޙުސައިން ޝޯފީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތައިލެންޑްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ، ޗޮލްތިޗާ ޑޮކްމައި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ. ރަންތަރި، އަލްމަރްޙޫމާ ފަހީމާ ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10617 އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 11331 (ގާވިޔާ ޕެލަސް)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން