އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


އަހްމަދު ޝިޔާޢު، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1057

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އާމިނަތު ނާޒުނީން، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1059

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަރްޔަމް ޝެރެޒިނީ، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1058

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2798/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1117

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް - (މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/966

 • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1116

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1114

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހ.މިނީގާރޑްން/މާލެ، ޢަލީ ނާޞިރު އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 3079/ސީވީ-ސީ/2020 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1113

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD3/2022/1092

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B3/2022/1091

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD13/2022/1082

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD16/2022/1084

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD3/2022/1111

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1076

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1075

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 14 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން