އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދު ރސ 713

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، މ. އިރާސްމިކުގެ

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ހ. ދެވެލިކިނާރާ

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން: ހ. ކެލާމާވިލާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ބިމާއި އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތއްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ .

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ސުނައްޔާ ޖަޢުފަރު އަޙުމަދު، މ. މާކޮޅު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ރަޝީދާ، މ. ލާލްޕޫލްއާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް. ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) (1070.79 އަކަފޫޓު) އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11498 ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10397 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10879 (އަމީން އެވެނިއު މެޕަލް) (1175.64 އަކަފޫޓް) އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މއ. ހަނީސަކްލް-1 / މާލެ، ޙުސައިން ޝިފާއު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރު 04-07 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ބްރައިޓްސްޓާރ / މާލެ، ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ޞާބިރާ ޔޫސުފް، ހ. ލައިލެކްހައުސް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. ހިތަދޫ / މުޑުދާސްގެ، އަޙްމަދު ޙަސަން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. ހިތަދޫ / ބިނާޓްގެ، އާމިނަތު ޝަމީޒާ އާއި، ސ. ހިތަދޫ / ހަވާސް، ޙުސައިން މަރުޒޫޤް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ސެވޯއީ / މާލެ، ޢަލީ ރިޔާޟް (ބީޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރު 08-11 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރު 08-07 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން