އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: "ހ. އާބާދު ވިލާ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 11355 އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

1. ގ.ވޭރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މ.ފަށުވިމާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޖަނަވަރީވިލާ / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ.ބްލޫލޭކްލޮޖް / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޙައްވާ ޢަލީ، މ. ރެޑްހިލް / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދު، މއ. ޙަޡްވާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ދަފްތަރު ނަންބަރު 5157 / މާލެ، އިސްމާޢީލް ޒުހުރީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11028 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ސަކީނާ މުޙައްމަދު، ހ. ލައިޓްރޯސް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ފްލެޓް ނަންބަރު 05-4-11 އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު / ފަޒާ، އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޝެލްޓަރ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ބެރިއަންފަރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އެ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 124 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން