އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ލަޠީފް، އުލާޖެހިގެ / ގދ. ގައްދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11768 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ގެލެކްސީ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ވެސްޓްކްއީން އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އާސިމް، ހ. މަލާގާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޝުޢާއު 1 އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މާކޯޅިގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ގ. ދެތަނޑިމާގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޝަކޫރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މަހެފިލް / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އުޝާމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ މޫސާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބ. ފެހެންދޫ / ގުލްޒާރުގެ، ނާޒިމް އަޙްމަދު ނިޒާރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނ. މަނަދޫ / އަންނާރުގެ، އަޙްމަދު ޝަހުމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 409/94 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ތިމަރަފުށި / ގުލްބަކާވިލާ، ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން