އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20354 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން:

އަލްމަރުޙޫމާ ރަޙީމާ ޢަޤީލް، މއ. މާވެލަވަރު / މާލެ

އަލްމަރުޙޫމާ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ހ. އެމެނިޓީ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން:

އަލްމަރުޙޫމާ ރަޙީމާ ޢަޤީލް، މއ. މާވެލަވަރު / މާލެ

އަލްމަރުޙޫމާ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ހ. އެމެނިޓީ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު:

1. ހ. އެމެނިޓީ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

2. މއ. މާވެލަވަރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

3. މއ. ޝެޒީ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސް - ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ނަންބަރު 05-07 ފްލެޓް އާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މއ. ހަނިކަނޑު / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ ޢަފީފާ އާދަމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ސާދާފިނި އެވެކިޔާ އަމިއްލަ/ބަންޑާރަގޯތީގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މއ. ފޮގެޓްމީނޮޓް / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މއ. ފޮގެޓްމީނޮޓް / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މާލެ / މ. ފޯރމޫންސް، ޙުސައިން ފަޔާޟް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ނޫފިޔަ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ސްޕްރިންގ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. މަސްކަޓް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ރޫބީ / މާލެ، ފާޠިމަތު ރީޒާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޙައްވާ އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 266-94 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން:

އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 75 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން