އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދު، މ. މުއިރި / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން، ގ. ގުޑްލައިފް / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން، ގ. ގުޑްލައިފް / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ރުކުހިޔާ، އަޙްމަދު ނަޢީމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، މ. ޑޮންހައުސް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ލީގަލް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. މަރަދޫ / ނަޔާ، މުޙައްމަދު ނަޒީލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހ. ސްކައިނެޓް / މާލެ، ޙަސަން ރުޝްދީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. މެޑަލިން އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސޫރިޔާ ސަތީޝް ނަގަރު، 2 ގަނޭޝް އެޕާޓްމެންޓް ޕްލޮޓް ނަންބަރު 51 ސެކްޓަރ-21 ނެރުލް، ނަވީ މުމްބާއީ-400706، އިންޑިޔާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، މ. ލަކްސްލޮޖް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޯޝަން ހަންޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު މަނިކު، ހ. ޝަފީޤުގެ، މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 75 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން