އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޅަރީތިގެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން، ހ. ޅަރީތިގެ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ޅަރީތިގެ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ނަންބަރު އ.އ-/907-ވޭސައިޑް/01 އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 907-ވޭސައިޑް ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހދ. ނޮޅުވަރަން / ރަތްއަސުރުމާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ޝަމީމާ ޙުސައިން، ހ. އަސްވާން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. އަސްވާން، މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ފިތުރޯނުވިލާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، މ. ހޯވަ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، މ. ފެމްލެޓް އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ކަސްތޫރިވިލާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒިއޯން ހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10321 (ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް 2ބީ-1ބީ)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ވަނި /މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޙުސައިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ވަނި އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގެ އަމިއްލަ ބިމާއި، އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން