އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ބެލުން:

1. އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، މ. ޒޭވަރު / މާލެ

2. ސަމީރާ ޢަލީ، މ. ބްލޫލޮޖް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން:

1. އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، މ. ޒޭވަރު / މާލެ

2. ސަމީރާ ޢަލީ، މ. ބްލޫލޮޖް / މާލެ

3. ޢަބްދުލްޙަލީމް ޔޫސުފް، މ. ހައިނާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. މަރަދޫ / ގުލޭނޫރަންމާގެ، މުޙައްމަދު ޢިނާން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، މއ. ކެނޮޕީ، އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޔޫޝަޢު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވޭތޯ ބެލުން: މާލެ، މއ. ކެނޮޕީ، އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޔޫޝައު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ރިމްހާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10816 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލޫނަރ އެވެ ކިޔާ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސް - ފްލެޓް 07-03

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ނަން: މުޙައްމަދު އަޝްރަފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6869 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ.ގާކޮށި އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު ގާކޮށި-އޭ709 ފްލެޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކް، ހ.ވައްތީނިގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. މޫމިޔާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. މޫމިޔާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން