އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ހިޔާ 12، (ފްލެޓް ނަންބަރު 03-10)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހުޅުމާލެ، ހިޔާ 12-10-03 އަލްމަރްޙޫމާ ސަލްމާ ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން، ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން އަދި ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް އޮތްތޯބެލުން

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ވިލާޑިސޯސަން / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ޗާންދަނީމަގު 22 ނަންބަރު ފިހާރަ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަލްމަރްޙޫމް ޙުސާމް ޢަބްދުﷲ، ހ. ވިލާޑިސޯސަން / މާލެ

ވާރތިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އަލްމަރްޙޫމް ޙުސާމް ޢަބްދުﷲ، ހ. ވިލާޑިސޯސަން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޝަހުމް، ތ. ތިމަރަފުށި / ނޫކޮކާގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސިލިކާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބ. ކަމަދޫ / މާރަނަ، ޢަބްދުﷲ ފަވާޛު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލަކު / ފެންޓަސީ، މުޙައްމަދު ނިމާލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 08-3 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ގ. ވަގުތީމަންޒިލް 1 އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، ގ. ވަގުތީމަންޒިލް، ޒުހައިރާ ޒަކަރިއްޔާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. މަރުކަބް ހިޔާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކ. މާފުށި / ސްނޯސްކައި، އަޙްމަދު ފާރިޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 21711 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ލުތުފީ، ކަރަންކާގެ / ގދ. ވާދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 124 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން