އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. ހަނީސަކުލް 2، މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20305 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ކާޕެންޓަރވިލާ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ ޔޫސުފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20052 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20053 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އާމިނަތު ނަޝާ ނާޝިދު، ހ. ލާމިޔާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، ގ. ވަޑިނޮޅުގެއާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގ. ވަޑިނޮޅުގެއާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް (ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951) ފްލެޓް 08-03

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނަސީމް / ގ. ރިވަރނައިލް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހ. ރިހިތަޅާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކ. ތިލަފުށި ލޮޓް ނަންބަރު 08-އެސް4 30118 އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. ގައްދޫ / އަތިރީވިލާ، ސަޢީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަރްހަތު ޠައްޔިބު، ގ. ޑޭޒީމާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޮއެކަނދު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން