އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޒްހާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަލްހާނު ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ކ. ތިލަފުށި އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ ކ.ތިލަފުށި ލޮޓް ނަންބަރު 04-S6 އަމިއްލަ ބިމާއި، 17-S6 އަމިއްލަ ބިން

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު / މާލެ، މަރްޔަމް ޔޫސުފް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ރ. މީދޫ / އަލްފާ، އަޙްމަދު ރަޝާދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އެފްޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އއހ 251-03-02 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ހިމެނޭ ނަންބަރު 03-02 ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޕިންކް ސްޓާރ / މާލެ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އާސިޔާމަންޒިލް / މާލެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5895 / ކ. މާލެ އަލްމަރުޙުމް ޙަސަން އަޙްމަދު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ބޯގަ / ކ. މާލެ، އަލްމަރުޙޫމް ޞަފިއްޔާ ޤާސިމް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ސިނަމާލެ / މާލެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބ 17963) އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ވެލިފެރަމް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (01-04 ފްލެޓް) / މާލެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އ.އ 258ބ/01-04) އެވެ ކިޔާ ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ސާމިރު، ގ. ގްރޯތް / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން