އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ވ. ރޯޝަނީ ހިޔާ / މާލެ، ޙުސައިން ޝޯފީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތައިލެންޑްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ، ޗޮލްތިޗާ ޑޮކްމައި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ. ރަންތަރި، އަލްމަރްޙޫމާ ފަހީމާ ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10617 އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 11331 (ގާވިޔާ ޕެލަސް)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ. ނަލަކުރި އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

މ. ނަޔާކުރި އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 20285 އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގ. ނާށިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، ފާޠިމަތު ފަޟީލާ

ގ. ނާށިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒިއުސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ ހ. އެވަރޗާންސް / މާލެ، އިސްމާޢީލް ވަސީމްއާއި، ހ. އެވަރޗާންސް / މާލެ، އަޙްމަދު ވިޝާލު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޔެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރުޙޫމް ހުސައިން ސިފާން، ހ. ސައިބާން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، ގ. ރީތިފެހި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޕީސްލިލީ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20067 އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް. ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސސަސް) އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 07-07 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވޭސައިޑް ފްލެޓް ނަންބަރު 909 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން