އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލް ތަޞްދީޤް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޝަރީޢަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފަސްކޮށްފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެމުއައްސަސާއަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެމުއައްސަސާ މިކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެމުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވުމާއިބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތުން ދައުވާލިބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތް ތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގަޑި އަކަށް ދެސެކްޝަނަށް ކިޔާފައިވާނަމަ އެކަން މައްސަލަ އޮންނަސެކްޝަނަކަށް 1 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގުމަށް އަންގައިފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތާވަލާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލަތަކާއެކު ހުށަހަޅާ އިދާރީ ލިޔުންތަކާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަދަނީ ކޯޓަށް ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެވިއްޖެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައި ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރިނީގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދިނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑު އެހުމަށް ވަނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން