އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 އަމީން އެވެނިއު އޯކް އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ 1048.47 އަކަފޫޓް ނަންބަރު 01-9 ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ރ. އުނގޫފާރު / ބަހާރުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އެތިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްސަން ޝަހީމް، އދ. މަހިބަދޫ / ހީނާގަސްދޮށުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ނެދަލޭންޑް އެވެ ކިޔާ ގޯތި

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ނެދަރލޭންޑް / ކ. މާލެ އަލްމަރުޙުމް ޢުމަރު ގާސިމް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑިވައިން އެޓްލިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޒުލައިހާ ޤާސިމް، މ. ސީސްޓަރ / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާ، ގ. އަސްމަހި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އެލިއާ ބުޓިކް / މާލެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލިންކިއާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ލިންކިއާ އަޙްމަދު ޖަލީލް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް.ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސް-ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް ނަންބަރު އ.އ.ހ 251-05-01

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލްވައްޙާބު އިބްރާހީމް، ރަންކޮކާގެ / ހއ. ދިއްދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އީދުދޮންތުއްތު، ހ. ކަވަލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އުނިމޫ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. އުނިމޫ / މާލެ، އާމިނަތު ސުހާ ޙުސައިން

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން