އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މ.އަތަމާޕްލާޒާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.5339) އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44/B5-CR-3/2021/1114

ނީލަން ފެށޭއަގު: 15،507،800.00 (ފަނަރަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހިފެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ގޮތް އެންގުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 144-އޭ/970/2021 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ (ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު)-ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ)

 • މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 144-އޭ/949/2021 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ (ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު)-ކޯޓު އޮފިސަރ

 • މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެންގުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހިފެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ގޮތް އެންގުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ.އަތަމާޕްލާޒާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.5339) އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44/B5-CR-3/2021/988

ނީލަން ފެށޭއަގު: 15،507،800.00 (ފަނަރަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް "މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ބިޒްނެސް ސްޓޭންޑަރޑް" ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

144-E/IU/2021/29

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ: ޖަަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި

 • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެރޯވިލާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 17238) އެވެކިޔާ ގޯތިން މ.އެރޯވިލާ/މާލެ، އާމިނަތު ނަޝީދާ އަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44/B5-CR-3/2021/950

ނީލަން ފެށޭއަގު: 2،883،219.50 (ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މީޑިއާ އޮފިަރ - އިޢުލާން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މާލޭގެ އެލާރޓް ސްޓޭޓަސް "ރެޑް ލެވެލް 4" އަށް މަތިކޮށްފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އީމެއިލް އަދި ފޯނުނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ދެންނެވުން - 3

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން