އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11740 އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް:

1. ސިލްވަލޭން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2. އަލްޙާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ

3. މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހިރުދުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޒަޔާން، މ. ނާލާފުށި / ގުލްހަޒާރުމާގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުހައްމަދު ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި/ ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހާމިދު ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި/ ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޒްހާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަލްހާނު ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ކ. ތިލަފުށި އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ ކ.ތިލަފުށި ލޮޓް ނަންބަރު 04-S6 އަމިއްލަ ބިމާއި، 17-S6 އަމިއްލަ ބިން

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު / މާލެ، މަރްޔަމް ޔޫސުފް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ރ. މީދޫ / އަލްފާ، އަޙްމަދު ރަޝާދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އެފްޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އއހ 251-03-02 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ހިމެނޭ ނަންބަރު 03-02 ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޕިންކް ސްޓާރ / މާލެ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އާސިޔާމަންޒިލް / މާލެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން