އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/965

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD13/2022/1002

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B15/2022/1134

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މއ.ތަބައްގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު މުޢާނިސް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1150/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1130

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ފުނާޑު. ލަކަނޫގެ/ޏ.ފޯއްމުލައް، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1856/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1129

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސ.ހިތަދޫ/ފެއަރީޕެލަސް، އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1150/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1131

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD16/2022/1115

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ފާރިސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ލޫޒަން / ސ. ހިތަދޫ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1430/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1123

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD15/2022/1122

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B3/2022/1119

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަހްމަދު ޝިޔާޢު، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1057

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އާމިނަތު ނާޒުނީން، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1059

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަރްޔަމް ޝެރެޒިނީ، މއ. ސިމާގްއަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 444/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1058

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2798/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1117

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް - (މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/966

 • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 14 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން