އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ މެރީނާވިއު ބެޗްއެޕާރޓްމަންޓްސް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައިވާ ނަންބަރު 3އޭ6 ފްލެޓާއި އެފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ނައިބުގޭ އިރުމަތީގެއާގެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ އަމީން އެވެނިއު ޓީކް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައިވާ ނަންބަރު 02-8 ފްލެޓާއި އެފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މ. ސްނޯފްލޭކްސް، މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޝާހިދު ޙުސައިން، ގ. ޕެންޒީއާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން އަދި ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުންރާތެއް ވޭތޯބެލު


މިލްކުވެރިކަން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެވެނިއު އޯކް) ގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 09-3 ފުލެޓުގެ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ


ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މ. ނަލަރީތިގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ސިނަމާލެ 2 02-11 އެވެ ކިޔާ ފްލެޓްގައިވާ އެންމެހާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11471 އެވެކިޔާ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10470 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ.މީރުމާއެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް ނަންބަރު APARTMENT-8C

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ވީ.އައި.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނާޞިރު، ހީނާމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް، މ. އާމުރަނގަ / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ނަގިލި އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން އަދި ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 07-3-41 / މާލެ

ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން: ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 07-3-41 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 114 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން