އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ޕެރިސްގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 08-3، 02-2، 08-2، 02-10 އެވެކިޔާކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އެފް-ޓެކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ދޮންއަތަ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874، ނަންބަރު 01-2 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ލާލުގެ، އަޙްމަދު މާނިޢު މުޙައްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝަފީއު، ހ. އަވިދޭގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. މާތޮޑާ / ގަދަކޯޅިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޝާޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފްލައިޓްވިޔު އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯތި މަގުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ 64 އަކަފޫޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-23، ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް އާއި އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އަސްމާ އިސްމާޢީލް، މއ. މީޤާތު / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. އުއިވަށާގެ، ޙަބީބާ މުޙައްމަދުދީދީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހަލަވެލިގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްހޫމާ ޢަޒީޒާ، ހ. ކުއީން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 31 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން