އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ޢަބްދުލްޙަލީމް ޔޫސުފް، މ. ހައިނާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. އަދަ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

1. މަރިޔަމް ޝާހިދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

2. ސުނައިނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު، ހ. އަދަ / މާލެ

3. ޢާއިޝަތު ޝަހީދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

4. ފާޠިމަތު ޝަހީދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

5. ޙައްވާ ޝާހިދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

6. އަލްފީ ޝަހީދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

7. އާމިނަތު ޝަހީދާ، ހ. އަދަ / މާލެ

8. މިރުޝާ ޢަބްދުއްސައްތާރު، ހ. އަދަ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަމީން އެންޑް އަކްދާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10374 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކ. ގުރައިދޫ / ފިނިވާގެ، އާމިނަތު ޝީޒާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަލީހައުސް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. މުލި، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، މުޙައްމަދު ވާފިރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފުލެޓް 08-3-72 އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފުލެޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހުދުމާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލ. އިސްދޫ ހިޔަލީގުލްޝަން، ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފުރަންކަރަ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 3753ބީ0އޭ (މޮޓޯ ސައިކަލް)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ވަޞިއްޔަތެއް ވޭތޯ ބެލުން: ކ. މާލެ، މ. ފުރަންކަރަ، ޢަލީ މޫސާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަލް-ޤަވި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ލަކްސްގާރޑްން، މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހއ. ފިއްލަދޫ / ޑޭލީވޯރކް، އަޙްމަދު ޝަރަފުއްދީން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 87 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން