އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ކަވަލް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ހ. ކަވަލް، އަލްމަރުހޫމް އީދުދޮންތުއްތު

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޗިޅިޔާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ބޮޑުދިއްގާ ގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތުއްތު، މއ. ޕިޖަން އޯކިޑް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ފާޠިމަތު ޝިރުމީލާ، ވ. ރިވެތި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްމަދު އިޝާން، ގ. ގޯލްޑްމެޝަރ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ރިވެތި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި، ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޗެއިން އައިލަންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގާކޮށި ފުލެޓް GAAKOSHI-A408 އެވެ ކިޔާ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ށ. ކޮމަންޑޫ / ބޯގަންވިލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަލީ ޖަވާދު، އެންދެރިމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މުފީދު، ވ. ހިންމަތް / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޯސަން ހަންޓާ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަހްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ހއ. ފިއްލަދޫ / ޑޭލީވޯރކް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ފައިސަލް ޢަލީ، ސ. ހިތަދޫ / ލަސާނީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒެބް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން