އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މައްސަލައިގެ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަވަސްނިޔާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިހުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހެޅުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 3 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން