އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874، ނަންބަރު 01-2 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ލާލުގެ، އަޙްމަދު މާނިޢު މުޙައްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝަފީއު، ހ. އަވިދޭގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. މާތޮޑާ / ގަދަކޯޅިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޝާޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފްލައިޓްވިޔު އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯތި މަގުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ 64 އަކަފޫޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-23، ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް އާއި އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އަސްމާ އިސްމާޢީލް، މއ. މީޤާތު / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. އުއިވަށާގެ، ޙަބީބާ މުޙައްމަދުދީދީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހަލަވެލިގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްހޫމާ ޢަޒީޒާ، ހ. ކުއީން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ވެނީލާގެ / މާލެ، އާމިނަތު ނުޒުގާ އަޙްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވެނީލާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10321 (ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް 2ބީ-1ބީ) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް އާއި އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ރިހިފަށުވިގެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޙަސަން މުފީދު، މއ. ރަންގަލީގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 31 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން