އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިތުރު އެއް ހަފުތާއައް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ކާރެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 22 މާރޗް 2020 ގައި އޮންނަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

l44-E/2020/214

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެއް ފަސްކުރެވިފައި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ކިޔު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ދެވަނަ އިޢުލާނު

l44-E/2020/193

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2020 މާރިޗް 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

 • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވެފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިޢުނާފު ފޯމުތައް ރަސްމީގަޑިގައި އާއި، ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލް ތަޞްދީޤް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޝަރީޢަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފަސްކޮށްފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެމުއައްސަސާއަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެމުއައްސަސާ މިކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެމުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވުމާއިބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތުން ދައުވާލިބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތް ތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގަޑި އަކަށް ދެސެކްޝަނަށް ކިޔާފައިވާނަމަ އެކަން މައްސަލަ އޮންނަސެކްޝަނަކަށް 1 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގުމަށް އަންގައިފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތާވަލާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލަތަކާއެކު ހުށަހަޅާ އިދާރީ ލިޔުންތަކާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަދަނީ ކޯޓަށް ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެވިއްޖެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން