އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5895 / ކ. މާލެ އަލްމަރުޙުމް ޙަސަން އަޙްމަދު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ބޯގަ / ކ. މާލެ، އަލްމަރުޙޫމް ޞަފިއްޔާ ޤާސިމް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ސިނަމާލެ / މާލެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބ 17963) އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ވެލިފެރަމް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (01-04 ފްލެޓް) / މާލެ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އ.އ 258ބ/01-04) އެވެ ކިޔާ ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ސާމިރު، ގ. ގްރޯތް / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 އަމީން އެވެނިއު އޯކް އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ 1048.47 އަކަފޫޓް ނަންބަރު 01-9 ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ރ. އުނގޫފާރު / ބަހާރުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އެތިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްސަން ޝަހީމް، އދ. މަހިބަދޫ / ހީނާގަސްދޮށުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ނެދަލޭންޑް އެވެ ކިޔާ ގޯތި

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ނެދަރލޭންޑް / ކ. މާލެ އަލްމަރުޙުމް ޢުމަރު ގާސިމް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑިވައިން އެޓްލިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޒުލައިހާ ޤާސިމް، މ. ސީސްޓަރ / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާ، ގ. އަސްމަހި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އެލިއާ ބުޓިކް / މާލެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލިންކިއާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ލިންކިއާ އަޙްމަދު ޖަލީލް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން