ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 މާރިޗު 13ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/184

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޖަނަވަރީ 09ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/1412

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޖަނަވަރީ 04ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/1410

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ފޯމަން

  • ސުންގަޑި: 2022 ނޮވެމްބަރު 29ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/1336

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން