ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ރިސެޕްޝަނިސްޓް

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 04ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1048

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 29ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1036

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 29ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1035

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/859

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 13 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން