ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖޫން 27ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/418

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖޫން 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/403

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު މާސްޓަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖޫން 12 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/401

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 24 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން