ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 05 ޑިސެމްބަރު 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 24 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 24 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން