ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 14ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1086

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 14ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1085

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 13ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1079

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ރިސެޕްޝަނިސްޓް

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 04ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1048

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 04ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1047

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން