ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުއިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/54

  • ޝީޓް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/02

  • ޝީޓް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 އޭޕްރީލް 21ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/221

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 އޭޕްރީލް 21ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/220

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/03

  • ޝީޓް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 20 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން