ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 25ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/802

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 25ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/799

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 25ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/798

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު އޮފިސަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 25ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/797

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން
 • އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/742
 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 9 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން