ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން
 • އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/735
 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

 • ސުންގަޑި: 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން
 • އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/733
 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު އޮފިސަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 އޯގަސްޓު 31ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/717

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

 • ސުންގަޑި: 2023 އޯގަސްޓް 29ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/705

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • ސުންގަޑި: 2023 އޯގަސްޓު 29ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/702

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން