ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް - (މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/733

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 20ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/992

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 20ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/991

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/633

މަޤާމު: އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރ

  • ޕޮއިންޓު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން