ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 26ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1115

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 26ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1114

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 21ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1111

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/942

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ޑިސެމްބަރު 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1107

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން