ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 29ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1036

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 ނޮވެމްބަރު 29ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1035

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/859

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/802

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: ކޯޓު އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/717

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން