ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 މާރިޗު 13ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/164

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2024 މާރިޗު 13ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/163

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 މާރޗް 13ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/167

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/1036

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/01

މަޤާމުގެ ނަން: ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ޝީޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2024 ފެބުރުވަރީ 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/116

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 20 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން