ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 2024 ފެބުރުވަރީ 06ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/76

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ރިސެޕްޝަނިސްޓް

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖަނަވަރީ 24ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/54

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖަނަވަރީ 22ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/45

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖަނަވަރީ 21ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/38

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ޖަނަވަރީ 17ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/30

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން