ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުއިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/376-802

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/803-797-735-733

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2023 އޮކްޓޯބަރ 29 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/882

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 11 ޖުމްލަ 20 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން