ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މުއްދަތަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުނެވިދިޔަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާތީ، މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 01 އިން ޑިސެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދާނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.


ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަނާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާނީ ތީމުގޭގެ އުތުރުން ހަވީރީހިނގުމުގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައެވެ.

ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަނާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވިކަމުގައިވިޔަސް އެތަންތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި، ފެކްސް ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މުއްދަތަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުނެވިދިޔަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާތީ، މިއަހަރުގެ ޖޫން 01 އިން ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދާނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވި ދެމީހަކު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ގޮތަށާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެކަމާއި މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައިފިއެވެ

  • ކޯޓުން ނިންމިގޮތް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 8 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން