ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ފިސާރި ހޯދައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ކޯޓުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ފިސާރި ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޓީމް އަތްގަދައާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ ޑިވިޜަންތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، އެޑިވިޜަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށައަޅާފައިވާތީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުގެ އިދާރީ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކުން ބަލާ މައްސަލަ ތަކާއި، މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ގޮތާއި، އަދި އެކަންކަމުގައި

މުވައްޒަފުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެކި ޑިވިޜަންތަކުން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތައް މިއަދު ބޭއްވި ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުމާއި، އެޑިވިޜަނުން އެހެން ޑިވިޜަންތަކަށް މައްސަލަތައް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކެއް މިއަދު ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވަނީ، މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމާއި، މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ކުދިި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަންގެ 05 (ފަހެއް) ފޯމަކާއި، އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަކާއި، އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛު ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 02 (ދޭއް) ފޯމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:އެސް.ސީ/2015/02 (08 ޖެނުއަރީ 2015) ސާކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް) ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބު ކޮށް، އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ އާދިއްތަ، މިދުވަހުން ފެށިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން އެކުލެވޭ "އިދާރީގޮތުން އިންތިޒާމުކުރެވޭ ކަންތަައްތަކުގެ މަގުޗާޓު" ތަންފީޛު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެސް.ސީ/2015/02 (08 ޖެނުއަރީ 2015) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް) ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށް، އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ އާދިއްތަ، މިދުވަހުން ފެށިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސްކޮށްލުމަށާއި އަދި މިގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސްކުރެވިފައިވިޔަސް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި؛

އިތުރު ލިޔުންތައް...

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން