ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުމުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިފިލާ

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަނުޖައްސާހާ ހިނދަކު މިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށް މިގޮތަށް އެވަގުތުތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އަދި މިގޮތަށް

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި ސިޓީ ފަދަ ތެކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ކައުންޓަރުތަކުން ބަލައި ގަންނަމުން ދާނެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހައުސްކީޕަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ތަކްރީމްގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން