ޚަބަރު

މިކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާއި، ފެމެލީ ކޯޓުން މިކޯޓަށް ތަހުވީލުވި މައްސަލަތައް މިކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެސައިންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް ވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ (01 ޑިސެމްބަރ އިން 20 ޑިސެމްބަރު 2020) ރިސެސް ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 2020/14 (03 ޖުލައި 2020) ގެ 1.14 ގައިވާ

މިކޯޓުގެ ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތައް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓަށް ގުޅުއްވޭނީ މިދަންނަވާ ނަންބަރު ތަކުންނެވެ...

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން