ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެންބަރު 2017 އިން 20 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 އަދި 18 ހުކުރު، ހޮނިހިރު މިދެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިމުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ...

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ގެނައުމަށްޓަކައި މިކޯޓު ހިންގަމުންދާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ތިން ފްލޯރ ވަނީ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދީލަތިކަމާއި ހީވާގިކަމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ ފްލޯރއެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެފްލޯރއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ވަރަށް ވާދަވެރި ގޮތެއްގައެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 01 ޖޫން 2017 އިން 10 ޖޫން 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ލޮބުވެތި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ އުފަކާރައަށްޓަކައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ބޭކަނބަލުން ތިޔަ ކުރައްވާ ޚިދުމަތާއި، ތިޔަ އުފުއްލަވާ ބުރައާއި، ވެވަޑައިގަންނަވާ ޤުރުބާނީ ބުރަދަން ހުރިގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަން ލިޔެ ޒިކުރާކުރާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށްޓަކައި މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާ ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ ވިންދު ހިނގަނީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު މަތީގައެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުން ނުވާނަމަ މައިވަންތަކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށް ސާބަހާއި ތައުރީފްހުރި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 20 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން