ޚަބަރު

މިކޯޓުގެ ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތައް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓަށް ގުޅުއްވޭނީ މިދަންނަވާ ނަންބަރު ތަކުންނެވެ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޖޫން 2019 އިން 10 ޖޫން 2019 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާގޮތް ދިވެހި މިޤައުމުގައި ވެގެންވާ އެންމެތަކުންނަށް ބުނެ ހާމަކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެންބަރު 2017 އިން 20 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން