ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޖޫން 2019 އިން 10 ޖޫން 2019 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާގޮތް ދިވެހި މިޤައުމުގައި ވެގެންވާ އެންމެތަކުންނަށް ބުނެ ހާމަކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެންބަރު 2017 އިން 20 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 އަދި 18 ހުކުރު، ހޮނިހިރު މިދެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިމުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ...

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން