އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ލިއުއްވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ޖެއްސެވުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލައިގެ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަވަސްނިޔާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިހުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހެޅުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 14 ޖުމްލަ 14 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން