އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20059 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 21716 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޚަލީލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ދިއްލީގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ނަސީމް، ވ.ކޯރި/މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ކޯރި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ މޫސާ، ހ.ވިމްލާ/މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ބޭރުވެލި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ލީގަލް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1- ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝާނީޒް، މއ. އަތަރުލާގެ

2- ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މއ. ސްޕްރިންގ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހއ. ދިއްދޫ / ޖަމީލާމަންޒިލް، ޢަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލައް / އަލިފަރު، މޫސާ ރަމީޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ކޮޕީގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. އާހިޔާ / މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޞީމު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3925 / މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޞީމު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 14 ޖުމްލަ 75 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން