އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD2/2022/883

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B2/2022/884

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B2/2022/885

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގދ.ވާދޫ/އިރަމާގެ، އަޙްމަދު ފަޟްލީން އާއި، ގދ.ވާދޫ/ބޭރުމާގެ، ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1132/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/882

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/878

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މެއި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 4318/Cv-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/881

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/880

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/879

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ނަންބަރު: I(D)/2022/47

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

16 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް ދަޢުވާ އާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-I/2022/02-MIQ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

16 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ އާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-I/2022/01-MIQ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 24 އިންޗީގެ މޮނީޓަރާއެކު 27 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-E/2022/819

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް - (މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2022/446

 • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓުގައި އުފެދިފައިވާ ޑިވިޜަންތައް 01 ފެބުރުވަރީ 2022 މިތާރީޚުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް އައިސް އަލުން ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކްޝަންތައް އުފައްދައި ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-I/2022/97

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ.އެރޯވިލާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 17238) އެވެކިޔާ ގޯތިން މ.އެރޯވިލާ/މާލެ، އާމިނަތު ނަޝީދާއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44/B5-CR-3/2021/1465

ނީލަން ފެށޭއަގު: 2،883،219.50 (ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 3،500،700.00 (ތިންމިލިޔަން ފަސްލައްކަ ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 52 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން