އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ.ދިލޭރާމްގެ/މާލެ، ޢަބްދުލްޙަންނާނު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އެޕްކުއޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ތިމަރަފުށި/ދިލްބަހާރުގެ، ޢަބްދުލްމަންނާނު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ބުރުނި/ހަވީރީގެ، އަޙުމަދު ސިޔާޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11001 ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ވިލުފުށި/ރޯޝަނީވިލާ، އަޙްމަދު ފައްރާޙު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އާދިލް، މއ. ފެހެންފަރު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން: އެކްސްޕްލޯރ އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވުމަށް

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން: ލޫކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވުމަށް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11039 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނިޒްހާން، ތަޑިރަތްމާގެ / ނ. މިލަދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ފަޠުޙީ، މ. އަވީލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874 އެވެކިޔާ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރި ނަންބަރު އއހ 233 5 02 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، މއ. ލިނެޓް

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން: މއ. ލިނެޓް އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި (ޢަބްދުﷲ ޙަސަންގެ ބައި)

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން: މއ. ބްލޫފެދަރ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި އެގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޖަމީލާ ޢަލީ ، މއ. ބުލޫފެދަރ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްމަދު އަސްލަމް، މއ. ބިއްލޫރިމާގެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 1684CvC2022

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 56 ޖުމްލަ 75 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން