ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 17 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން