އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޮންޕެނީ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ޝަރުތުކުރާ މަޢުލޫމާތު

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުކުމާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އަމަލު ކުރާގޮތް

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން ބަލައި ނުގަންނަ މައްސަލަތައް

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީއަތުން ކުރާ ހުކުމްގެ ކޮޕީ އެމައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ އެދުވަހު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑްގެ ކޮޕީ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ލިއުއްވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ޖެއްސެވުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލައިގެ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަވަސްނިޔާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިހުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހެޅުން

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 31 ޖުމްލަ 31 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން