އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މީޑިއާ އޮފިަރ - އިޢުލާން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މާލޭގެ އެލާރޓް ސްޓޭޓަސް "ރެޑް ލެވެލް 4" އަށް މަތިކޮށްފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އީމެއިލް އަދި ފޯނުނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ދެންނެވުން - 3

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިތުރު އެއް ހަފުތާއައް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ކާރެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 22 މާރޗް 2020 ގައި އޮންނަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

l44-E/2020/214

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެއް ފަސްކުރެވިފައި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރެވޭ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ދެންނެވުން

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ކިޔު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ދެވަނަ އިޢުލާނު

l44-E/2020/193

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2020 މާރިޗް 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

 • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވެފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިޢުނާފު ފޯމުތައް ރަސްމީގަޑިގައި އާއި، ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލް ތަޞްދީޤް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޝަރީޢަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފަސްކޮށްފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެމުއައްސަސާއަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެމުއައްސަސާ މިކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެމުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 23 ޖުމްލަ 26 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން