އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މެއި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 4318/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/941

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެނެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2288/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/943

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހ.ކިނާރާގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ވަޙީދާ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2274/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/942

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/927

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގދ.ވާދޫ/އިރަމާގެ، އަޙްމަދު ފަޟްލީން އާއި، ގދ.ވާދޫ/ބޭރުމާގެ، ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1132/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/929

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެޓޯލް ކަލެކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2411/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/930

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝީލްޑް ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1952/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/931

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޕެސް މެރިން ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1021/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/932

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހދ.ނޭކުރެންދޫ/ނޫވިލް، އަޙްމަދު އަހްސަން އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 591/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/933

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ރެއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1635/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/934

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/924

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B14/2022/925

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B14/2022/926

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހ.ކިނާރާގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ވަޙީދާ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2274/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/923

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 4004-ސީވީ-ސީ-2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B2/2022/937

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 117 ޖުމްލަ 124 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން