އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދިނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑު އެހުމަށް ވަނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިސްޤާޟީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަދަނީކޯޓުގެ ބާރާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާ ގުޅޭ ފަތްތޫރަ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހި ބަސްނޫން ބަސްބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީދިނުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮންޕެނީ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ޝަރުތުކުރާ މަޢުލޫމާތު

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ހުކުމާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އަމަލު ކުރާގޮތް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން ބަލައި ނުގަންނަ މައްސަލަތައް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީއަތުން ކުރާ ހުކުމްގެ ކޮޕީ އެމައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ އެދުވަހު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑްގެ ކޮޕީ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ލިއުއްވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ޖެއްސެވުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލައިގެ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަވަސްނިޔާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިހުންތަކުގެ 3 ސެޓް ހުށަހެޅުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 99 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން