ޤަވާޢިދުތައް

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ތަސްދީޤުކޮށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުން އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ސިވިލް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ދުރުން ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މިވަގުތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުގައި ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ދެވަނަ އިޞްލާހު)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ފުރަތަމަ އިޞްލާހު)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލު

 • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާޟީން ޗުއްޓީއާ ސަލާމުގައި ތިއްބަވާއިރު، އެޤާޟީއެއްގެ ސެކްޝަން އެހެން ޤާޟީއަކާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 2 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން