ޤަވާޢިދުތައް

ސިވިލް ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނެއް ވަގުތީގޮތުން އެހެން ޤާޟީއަކާއި އިދާރީގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ފީނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval


މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ތަންފީޛުގެ ފިޔަވަޅަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ލުޔެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގަައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ފޮނުވާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ޑިވިޜަން ތަކުގެ ޤާޟީންނަށް މައްސަލަ ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

ޤަޟިއްޔާ ނިމުމާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތާއި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ލިޔުމާއި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ތަސްދީޤުކޮށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 2 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން