ޤަވާޢިދުތައް

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ދެވަނަ އިޞްލާހު)

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ފުރަތަމަ އިޞްލާހު)

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލު

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

2011 ގެ ޖޫން މަހުގެ 01 އިން 10 އަށް ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި މިކޯޓުގެ ޤާޟީން، މިހާތަނަށް ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓް

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާޟީން ޗުއްޓީއާ ސަލާމުގައި ތިއްބަވާއިރު، އެޤާޟީއެއްގެ ސެކްޝަން އެހެން ޤާޟީއަކާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

  • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 2 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން