ޤަވާޢިދުތައް

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ފޮނުވާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ޑިވިޜަން ތަކުގެ ޤާޟީންނަށް މައްސަލަ ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

ޤަޟިއްޔާ ނިމުމާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތާއި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ލިޔުމާއި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ތަސްދީޤުކޮށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުން އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ސިވިލް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ދުރުން ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މިވަގުތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުގައި ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ދެވަނަ އިޞްލާހު)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވާ (ފުރާތުވާ) މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު (ފުރަތަމަ އިޞްލާހު)

 • ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްވެ އަރަނިވެރިންނާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލު

 • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 2 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން