ތުޅުދަނޑި

ސިވިލް ކޯޓަކީ ފެމެލީ ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވާ ސްޕީރިއާ ކޯޓެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓު ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޯޓުވެސްމެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 03 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެމައްސަލައެއް ފިޔަވައި 03 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް މިހާރުވަނީ ނިންމައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 2 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން