"ސިވިލް ކޯޓުގެ ތުޅުދަނޑި" ތަފާސްހިސާބު 2017

ސިވިލް ކޯޓަކީ ފެމެލީ ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވާ ސްޕީރިއާ ކޯޓެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ކޯޓު ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޯޓުވެސްމެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval