ގުޅުއްވާލައްވާ!


ޢާއްމު ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައްގްރައުންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

700 3002

701 3002

ސެކަންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

702 3002

ތާރޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

703 3002

704 3002


މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީ ހޯއްދެވުމަށް:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް

B1

719 3002

720 3002

B2

707 3002

708 3002

B3

717 3002

718 3002

B4

728 3002

B5

714 3002

713 3002

B6

715 3002

B7

732 3002

733 3002

B8

734 3002

B9

739 3002

740 3002

B10

736 3002

738 3002

B11

741 3002

742 3002

B12

712 3002

716 3002

B13

709 3002

710 3002

B14

731 3002

531 3008

B15

696 3002

B16

699 3002

B17

705 3002

754 3002


ހުޅުމާލެ ޑިޥިޝަން


BHD1

719 3002

720 3002

BHD2

707 3002

708 3002

BHD3

717 3002

718 3002

BHD4

728 3002

BHD5

714 3002

713 3002

BHD6

715 3002

BHD7

732 3002

733 3002

BHD8

734 3002

735 3002

BHD9

739 3002

740 3002

BHD10

736 3002

738 3002

BHD11

741 3002

742 3002

BHD12

712 3002

716 3002

BHD13

709 3002

710 3002

BHD14

731 3002

531 3008

BHD15

696 3002

BHD16

699 3002

BHD17

705 3002

754 3002


އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

767 3002

ރަޖިސްޓްރާރ ސެކްޝަން

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވަންވީ އީމެއިލް

755 3002

756 3002

757 3002

އިދާރީ ސެކްޝަން

698 3002

697 3002ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަން

758 3002

759 3002

760 3002

ރިޕޯޓު ސެކްޝަން

746 3002

769 3002

ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަން

581 3008

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

581 3008

ރަށްރަށު ކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަން

763 3002

764 3002

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

748 3002

ރިކޯޑްސް ސެކްޝަން

743 3002

744 3002

745 3002