ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ފެބުރުވަރީ 14ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/99

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval