ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - މަޤާމް: ކޯޓު އޮފިސަރ

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2023/717

  • މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވިދާޅުވުމަށްThaaval