ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

1. އިބްރާހީމް އަޙުމަދު، މއ.ބޭރުމަތި/މާލެ

2. ޙަމީޒާ އާދަމް އިސްމާޢީލްމަނިކު، މ.ކެރިންލައިޓް/މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval