ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްމަދު އަސްމަތު، ތަނޑިރަތްމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval