.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ނަޖީބާ، މއ. އާދީއްޕަރު / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval