.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20052 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20053 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval