.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޝޭޑީހޯމް1 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ބިމާއި އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval