.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މ. ސިލްވަރމައުންޓެން، އާމިނަތު ޞަބާޙަތު، މުޙައްމަދު އީމާން ޙުސައިން، ޢާއިޝަތު ލީން ޙުސައިން.

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval