.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10234 ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ-94-02-2-6 ފްލެޓް އާއި، އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval