.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: 1. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ބިމުގެ ނަންބަރު 20026 ގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: 2. ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެނިއު އޯކް)، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 04-5 ފްލެޓް ގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval